คำศัพท์เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไปนี้แบ่งเป็น ศัพท์วิชาการ และ ศัพท์ข่าวศัพท์วิชาการเหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเอกในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ศัพท์ข่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้ในการทำงาน กรุณาเลือกหัวข้อตามความต้องการที่จะศึกษา

ศัพท์วิชาการ

เศรษฐศาสตร์

経済のしくみ กลไกของเศรษฐกิจ
市場と価格 ตลาดและราคา
通貨と金融 เงินตราและการเงิน
貿易 การค้าระหว่างประเทศ
公共部門 ภาครัฐ

การจัดการธุรกิจ/พาณิชย์ศาสตร์

企業 ผู้ประกอบการ, บริษัท
流通と消費 การกระจายสินค้าและการบริโภค

ประเด็นปัญหาทางสังคม

労働 แรงงาน
社会福祉 สวัสดิการสังคม
環境問題 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

経済体制 ระบบเศรษฐกิจ
経済の歴史 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ศัพท์ข่าว

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น

現代日本経済の諸問題 ประเด็นปัญหาต่างๆ ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปัจจุบัน

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

経済のグローバル化 โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ

รวมศัพท์ประเภทพิเศษ