รวม6 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いざいれんけいきょうてい

  経済連携協定(EPA)

  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (EPA)

 • くさいぶんぎょう

  国際分業

  การแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศ

 • ゆうぼうえききょうてい

  自由貿易協定(FTA)

  ข้อตกลงทางการค้าเสรี

 • ーふがーど

  セーフガード

  มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น

 • かいぼうえききかん

  世界貿易機関(WTO)

  องค์การการค้าโลก (WTO)

 • っか

  特化

  การปรับเพื่อการใช้งานเฉพาะอย่าง, การทำให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน