รวม19 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んかないふ

  安価な政府

  รัฐบาลขนาดเล็ก (สโลแกนทางการเงินที่ใช้ในยุค1800เนื่องจากระดับทางการเงินในรัฐบาลสมัยนั้นไม่มั่นคง)

 • おきないふ

  大きな政府

  มาตรการของรัฐบาลที่สร้างและจัดสรรบริการสาธารณะรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชน แบบรัฐสวัสดิการ

 • んぜんこよう

  完全雇用

  การจ้างงานเต็มที่

 • いしゃせいさんほうしき

  傾斜生産方式

  ระบบการผลิตของญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เน้นการผลิตถ่านหินและเหล็กกล้า

 • んたんせいさく

  減反政策

  นโยบายการลดพื้นที่เพาะปลูก

 • うきょうじぎょう

  公共事業

  กิจการสาธารณะ

 • うきょうとうし

  公共投資

  การลงทุนภาครัฐ

 • うきょうりょうきん

  公共料金

  ค่าสาธารณูปโภค

 • うせいとりひきいいんかい

  公正取引委員会

  คณะกรรมการการค้ายุติธรรม

 • しょくりょうかんりせいど

  食糧管理制度

  ระบบการควบคุมอาหาร

 • しょりょううぎょうのうそんきほんほう

  食料・農業・農村基本法

  กฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตรและพื้นที่ชนบท

 • んじゆうしゅ

  新自由主義

  แนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่

 • んしょくりょうほう

  新食糧法

  พระราชบัญญัติการรักษาเสถียรภาพของอุปสงค์อุปทานและราคาของอาหารหลัก

 • いさないふ

  小さな政府

  รัฐบาลกลางที่มีอำนาจจำกัด

 • くせんきんしほう

  独占禁止法(独禁法)

  กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า, กฎหมายแข่งขันทางการค้า

 • うぎょうきほんほう

  農業基本法

  กฎหมายการเกษตรขั้นพื้นฐาน

 • ごぼうえきせいさく

  保護貿易政策

  นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

 • りしーみっくす

  ポリシー・ミックス

  นโยบายผสม (การใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังผสมกัน)

 • うこうじゅよう

  有効需要

  อุปสงค์ที่มีศักยภาพ