รวม4 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • ぞくかのうなはってん

  持続可能な発展

  การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • じゅんかんがたしゃかい

  循環型社会

  สังคมแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมและหมุนเวียนทรัพยากร

 • きゅうおんだんか

  地球温暖化

  ภาวะโลกร้อน

 • きゅうさみっと

  地球サミット

  การประชุมองค์กรสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่เมืองริโอเดอจาเนโรในปี 1992