รวม24 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • ししぶり

  貸し渋り

  ภาวะสินเชื่อตึงตัว

 • んせつきんゆう

  間接金融

  การกู้ยืมเงินทางอ้อมผ่านตัวกลางเช่นธนาคาร

 • んこう

  銀行

  ธนาคาร

 • んゆう

  金融

  การเงิน

 • んゆうきかん

  金融機関

  สถาบันการเงิน

 • んゆうしじょう

  金融市場

  ตลาดการเงิน

 • んゆうちょう

  金融庁

  สำนักงานกำกับการบริการทางการเงิน

 • んゆうのこくさいか

  金融の国際化

  การปรับกฎระเบียบทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าในระดับสากล

 • んゆうのじゆうか

  金融の自由化

  การผ่อนคลายทางการเงิน

 • んゆうびっぐば

  金融ビッグバン

  แผนปฏิรูปอุตสาหกรรมการเงินของอังกฤษ ปีค.ศ.1986

 • んり

  金利

  อัตราดอกเบี้ย

 • こしほん

  自己資本

  เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

 • しょうけんとうし

  証券投資

  การลงทุนในหลักทรัพย์

 • しょうひしゃきんゆう

  消費者金融

  สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

 • んようそうぞう

  信用創造

  การสร้างเครดิต

 • にんしほん

  他人資本

  เงินทุนที่ได้มาจากแหล่งเงินภายนอกองค์กร

 • ちょくせつきんゆう

  直接金融

  การให้กู้ยืมเงินทางตรง

 • すきせい

  BIS規制

  ระบบการกำกับดูแลสถาบันการเงินขององค์การระหว่างประเทศของธนาคารกลาง

 • りょうさいけん

  不良債権

  สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

 • いお

  ペイオフ

  ระบบคุ้มครองเงินฝาก

 • うし

  融資

  การจัดหาเงินทุน

 • きん

  預金

  เงินฝากธนาคาร

 • きんほけんきこう

  預金保険機構

  สถาบันประกันเงินฝาก

 • 利子

  ดอกเบี้ย