รวม20 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • むあんどえ

  M&A

  การควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ (M&A)

 • 株価

  ราคาหุ้น

 • しき

  株式

  หุ้นส่วน,หุ้น, ส่วนของผู้ถือหุ้น

 • ぬし

  株主

  ผู้ถือหุ้น

 • ぶぬしそうかい

  株主総会

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • んせつきんゆう

  間接金融

  การกู้ยืมเงินทางอ้อมผ่านตัวกลางเช่นธนาคาร

 • ぼのいざい

  規模の経済

  การประหยัดต่อขนาด (การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากเพื่อประหยัดต้นทุน)

 • いえいしゃ

  経営者

  ผู้บริหารกิจการ

 • うこく

  広告

  การโฆษณา

 • ーぽれーとがばなんす(きぎょうとうち)

  コーポレート・ガバナンス(企業統治)

  บรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

 • くさいひょうじゅんかきこう

  国際標準化機構(ISO)

  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)

 • んぷらいあんす

  コンプライアンス

  การปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • しゃさい

  社債

  หุ้นกู้ (ตราสารหนี้ระยะยาว)

 • しょゆうとけいえいのぶんり

  所有と経営の分離

  การแยกความเป็นเจ้าของกิจการกับการบริหารงานออกจากกัน

 • ちょくせつきんゆう

  直接金融

  การให้กู้ยืมเงินทางตรง

 • いとう

  配当

  ปันผล

 • ふぃらんそろぴー

  フィランソロピー

  การให้เพื่อสังคม

 • かか

  付加価値

  มูลค่าเพิ่ม

 • せな

  メセナ

  การสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยบริษัทเป็นผู้ออกทุนให้

 • すとらくちゃりんぐ(りすとら

  リストラクチャリング(リストラ)

  การปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ