รวม7 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • かじこくさい

  赤字国債

  พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

 • かじざいせい

  赤字財政

  การคลังแบบขาดดุล (การดำเนินนโยบายการคลังโดยใช้เงินเกินรายได้)

 • くさいいそんど

  国債依存度

  อัตราการพึ่งพาพันธบัตรรัฐบาล

 • しょうひぜい

  消費税

  ภาษีบริโภค

 • ほうこうふぜいこうふきん

  地方交付税交付金

  การจัดสรรภาษีให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ほうざいせい

  地方財政

  การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • くべつかいけい

  特別会計

  บัญชีพิเศษ