รวม2 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

  • いこくじんろうどうしゃ

    外国人労働者

    แรงงานต่างด้าว

  • ーくしぇありんぐ

    ワークシェアリング

    แนวคิดในการเพิ่มอัตราการจ้างงานและลดอัตราการว่างงานในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ โดยการลดเวลาการทำงานต่อหนึ่งคน เพื่อเฉลี่ยปริมาณงานให้คนอื่นมากขึ้น