รวม8 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • ぎょうのしゃかいてきせきにん

  企業の社会的責任

  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 • いざいのにじゅうこうぞう

  経済の二重構造

  ระบบเศรษฐกิจทวิภาค

 • んぷらいあんす

  コンプライアンス

  การปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • んぎょうのくうどうか

  産業の空洞化

  การที่อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศเนื่องจากเหตุผลค่าเงินสูง หนี้เพิ่มขึ้น หรือกฎข้อบังคับต่างๆ จึงทำให้กำลังการผลิตในประเทศถดถอย

 • たうけ

  下請け

  การรับเหมาช่วง

 • ちゅうしょうきぎょう

  中小企業

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • んちゃーきぎょう

  ベンチャー企業(ベンチャー・ビジネス)

  บริษัทที่บุกเบิกธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ

 • すとらくちゃりんぐ(りすとら

  リストラクチャリング(リストラ)

  การปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ