รวม21 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • じあにーず

  アジアNIEs

  กลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย

 • ちじさんぴん

  一次産品

  ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ

 • いはつえんじょいいんかい

  開発援助委員会(DAC)

  คณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

 • うはつはってんとじょうこく

  後発発展途上国(LDC)

  ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (ประเทศโลกที่4)

 • くさいかいはつきょうかい

  国際開発協会(IDA)

  สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (IDA)

 • くさいふっこうかいはつぎんこう(せかいぎんこう)

  国際復興開発銀行(IBRD)(世界銀行)

  ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (ธนาคารโลก, IBRD)

 • くれんぼうえきかいはつかいぎ

  国連貿易開発会議(UNCTAD)

  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD)

 • げんなしょなりずむ

  資源ナショナリズム

  แนวคิดชาตินิยมหวงแหนทรัพยากรในชาติไม่ให้ต่างชาติมาครอบครอง

 • んこうこうぎょうけいざいちいき

  新興工業経済地域(NIEs)

  กลุ่มประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs)

 • んこくさいけいざいちつじょ

  新国際経済秩序(NIEO)

  ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ (NIEO)

 • いふかいはつえんじょ

  政府開発援助(ODA)

  ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)

 • きゆゆしゅつこくきこう

  石油輸出国機構(OPEC)

  องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC)

 • ふぉると

  デフォルト

  การผิดนัดชำระหนี้

 • んなんもんだい

  南南問題

  ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา หลังทศวรรษ1980

 • んぼくもんだい

  南北問題

  ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนา

 • ってんとじょうこく

  発展途上国

  ประเทศกำลังพัฒนา

 • せいふそしき

  非政府組織(NGO)

  องค์การนอกภาครัฐ (NGO)

 • のかるちゃー

  モノカルチャー

  วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวที่มีการทำซ้ำเหมือน ๆ กัน

 • のかるちゃーけいざい

  モノカルチャー経済

  เศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิตสินค้าซ้ำ ๆ อยู่เพียงไม่กี่ประเภท

 • すけじゅーりんぐ

  リスケジューリング

  การปรับตารางการชำระหนี้

 • いせきさいむもんだい

  累積債務問題

  ปัญหาหนี้สะสม