รวม11 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いざいきょうりょくかいはつきこう

  経済協力開発機構(OECD)

  องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

 • くないそうせいさん

  国内総生産(GDP)

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

 • くみんじゅんせいさん

  国民純生産(NNP)

  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ (NNP)

 • くみんじゅんふくし

  国民純福祉(NNW)

  สวัสดิการประชาชาติสุทธิ (NNW)

 • くみんしょとく

  国民所得(NI)

  รายได้ประชาชาติ

 • くみんそうしょとく

  国民総所得(GNI)

  รายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI)

 • くみんそうせいさん

  国民総生産(GNP)

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP)

 • くみんふくししひょう

  国民福祉指標(NNW)

  สวัสดิการประชาชาติสุทธิ (NNW)

 • っしつけいざいせいちょうりつ

  実質経済成長率

  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง

 • しょうひしゃぶっかしすう

  消費者物価指数

  ดัชนีราคาผู้บริโภค

 • っかしすう

  物価指数

  ดัชนีราคา ( เครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการของปีใดปีหนึ่งเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการในปีที่อ้างอิง)