รวม20 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • くだいさいせいさん

  拡大再生産

  การขยายการผลิตเพื่อดูดซับมูลค่าส่วนเกิน

 • けい

  家計

  ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 • ぎょう

  企業

  กิจการ, ผู้ประกอบการ, บริษัทร้านค้า, ผู้ประกอบธุรกิจ, วิสาหกิจ

 • いざいしゅたい

  経済主体

  ตัวแทนทางเศรษฐกิจ (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ครัวเรือน ผู้บริโภค เป็นต้น)

 • いざいじゅんかん

  経済循環

  การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

 • ーびす

  サービス

  การบริการ

 • ทรัพย์สิน, สินค้า

 • きん

  資金

  เงินทุน

 • しゅつ

  支出

  รายจ่าย

 • ほん

  資本

  เงินทุน, ทุนทรัพย์

 • しゅうにゅう

  収入

  รายได้

 • しょうひ

  消費

  การอุปโภคบริโภค

 • いさん

  生産

  การผลิต

 • いさんしゃ

  生産者

  ผู้ผลิต

 • いさんひ

  生産費

  ต้นทุนการผลิต

 • いさんようそ

  生産要素

  ปัจจัยการผลิต

 • いふ

  政府

  รัฐบาล

 • つびとうし

  設備投資

  การลงทุนในอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์

 • うし

  投資

  การลงทุน

 • んぱい

  分配

  การแบ่งสันปันส่วน