รวม9 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んだか

  円高

  เงินเยนแข็งค่า, ค่าเงินเยนสูง

 • んだかふきょう

  円高不況

  ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากการแข็งค่าของเงินเยน

 • んやす

  円安

  ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง, ค่าเงินเยนต่ำลง

 • ふれすぱいらる

  デフレスパイラル

  วงจรภาวะเงินฝืด

 • ぶるけいざい

  バブル経済

  เศรษฐกิจฟองสบู่

 • えいりそしき

  非営利組織(NPO)

  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO)

 • せいふそしき

  非政府組織(NGO)

  องค์การนอกภาครัฐ (NGO)

 • きょう(ふいき)

  不況(不景気)

  เศรษฐกิจถดถอย (เศรษฐกิจไม่ดี)

 • いせいふきょう

  平成不況

  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในยุคเฮเซ