รวม7 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いざいのさーびすか

  経済のサービス化

  การก้าวสู่เศรษฐกิจฐานบริการ

 • いざいのそふとか

  経済のソフト化

  การก้าวสู่เศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากซื้อขายสิ่งของไปเป็นการซื้อขายบริการและข้อมูล

 • んぎょうこうぞうのこうどか

  産業構造の高度化

  การเปลี่ยนโครงสร้างทางอุตสาหกรรมไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

 • いいちじさんぎょう

  第一次産業

  อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ

 • いさんじさんぎょう

  第三次産業

  อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ

 • いにじさんぎょう

  第二次産業

  อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ

 • てぃくらーくのほうそく

  ペティ・クラークの法則

  กฎพิตตี คลาก (กฎการปรับโครงสร้างการผลิตจากการผลิตขั้นปฐมเป็นขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ)