รวม22 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • しょぶんしょとく

  可処分所得

  รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง

 • んせつとうし

  間接投資

  การลงทุนโดยอ้อม (การลงทุนที่มีสถาบันอื่นกระทำแทนเจ้าของเงินออม)

 • ぎょうぶっか

  企業物価

  ราคาซื้อขายระหว่างบริษัท

 • んかしょうきゃく

  減価償却費

  ค่าเสื่อมราคา

 • くふ

  国富

  ความมั่งคั่งของคนในชาติ

 • くみんけいざい

  国民経済

  เศรษฐกิจของประเทศ

 • ていしほんげんもう

  固定資本減耗

  การบริโภคสินค้าทุนถาวร

 • んめんとうかのげんそく

  三面等価の原則

  การคำนวณรายได้ประชาติต้องเท่ากัน 3 ด้าน คือ รายจ่ายรวม = ผลผลิตรวม = รายได้รวม

 • しゅつこくみんしょとく

  支出国民所得

  รายได้ประชาชาติทางด้านรายจ่าย

 • しゃかいしほん

  社会資本

  ทุนพื้นฐานทางสังคม

 • しょうひししゅつ

  消費支出

  การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

 • しょうひしゃぶっか

  消費者物価

  ราคาผู้บริโภค

 • しょとく

  所得

  รายได้

 • っく

  ストック

  หุ้น

 • いさんこくみんしょとく

  生産国民所得

  รายได้ประชาชาติทางด้านผลผลิต

 • いがいじゅんしさん

  対外純資産

  สินทรัพยตางประเทศสุทธิ

 • ちょくせつとうし

  直接投資

  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

 • ちょちく

  貯蓄

  เงินออม

 • ふぁんだめんたるず

  ファンダメンタルズ

  กฎหลัก

 • かか

  付加価値

  มูลค่าเพิ่ม

 • フロー

  การไหลเวียน

 • んぱいこくみんしょとく

  分配国民所得

  การกระจายรายได้ประชาชาติ