รวม17 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • しおどうざんこうどくじけん

  足尾銅山鉱毒事件

  เหตุการณ์มลพิษเหมืองทองแดงอะชิโอะ

 • たいいたいびょう

  イタイイタイ病

  โรคอิไตอิไต

 • せんしゃふたんのげんそく

  汚染者負担の原則(PPP)

  หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP)

 • んきょうあせすめんと

  環境アセスメント

  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

 • んきょうあせすめんとほう

  環境アセスメント法

  กฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • んきょうきほんほう

  環境基本法

  กฎหมายพื้นฐานสิ่งแวดล้อม

 • んきょうしょう

  環境省

  กระทรวงสิ่งแวดล้อม

 • んきょうはかい

  環境破壊

  การทำลายสิ่งแวดล้อม

 • うがい

  公害

  มลพิษ

 • うがいたいさくきほんほう

  公害対策基本法

  กฎหมายพื้นฐานเพื่อการป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

 • じゅうみんうんどう

  住民運動

  การชุมนุมประท้วงของประชาชน

 • うりょうきせい

  総量規制

  การจำกัดวงเงินกู้ยืมสูงสุด

 • いがたみなまたびょう

  新潟水俣病

  โรคนีงาตะ มินามาตะ

 • なまたびょう

  水俣病

  โรคมินามาตะ

 • かしつせきにんせいど

  無過失責任制度

  หลักความรับผิดโดยปราศจากความผิด

 • っかいちぜんそく

  四日市ぜんそく

  โรคหอบหืดยกไคชิ

 • んだいこうがいそしょう

  四大公害訴訟

  สี่คดีหลักที่ฟ้องร้องเรื่องปัญหามลพิษที่ทำให้เกิดโรคมินามาตะ โรคอิไตอิไต โรคนีกาตะมินามาตะ และโรคหอบหืดยกไคชิ