รวม28 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • っせん

  斡旋

  ผู้ที่เป็นสื่อกลาง

 • ぎょうべつろうどうくみあい

  企業別労働組合

  สหภาพแรงงานในแต่ละบริษัท

 • んろうけん

  勤労権

  สิทธิในการประกอบอาชีพ

 • くさいろうどうきかん

  国際労働機関(ILO)

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

 • しゅんとう

  春闘

  การเจรจาต่อรองค่าจ้างประจำปีระหว่างสหภาพแรงงานและนายจ้าง

 • とらいき

  ストライキ

  การหยุดงานประท้วง, การนัดหยุดงาน

 • んこくろうどうくみあいそうれんごう(ぜんろうれん)

  全国労働組合総連合(全労連)

  สมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งชาติ (zenroren)

 • んけつけん

  団結権

  สิทธิในการรวมตัวจัดตั้ง

 • んたいこうしょうけん

  団体交渉権

  สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกันเป็นกลุ่ม

 • んたいこうどうけん

  団体行動権(争議権)

  สิทธิการแสดงออกร่วมกันของกลุ่ม (สิทธิในการโต้แย้ง)

 • ちゅうさい

  仲裁

  อนุญาโตตุลาการ

 • ちょうてい

  調停

  การประนีประนอม

 • しょなるせんたー

  ナショナル・センター

  ศูนย์แรงงานแห่งชาติ

 • んろうどうくみあいそうれんごうかい(れんごう

  日本労働組合総連合会(連合)

  สมาพันธ์สหภาพการค้าญี่ปุ่น (เรนโก)

 • とうろうどうこうい

  不当労働行為

  การใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

 • ーでー

  メーデー

  วันแรงงาน

 • うどういいんかい

  労働委員会

  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

 • うどううんどう

  労働運動

  ขบวนการแรงงาน

 • うどうかんけいちょうせいほう

  労働関係調整法

  กฎหมายการปรับปรุงแรงงานสัมพันธ์

 • うどうきじゅんほう

  労働基準法

  กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

 • うどうきほんけん

  労働基本権

  สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

 • うどうきょうやく

  労働協約

  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 • うどうくみあい

  労働組合

  สหภาพแรงงาน

 • うどうくみあいほう

  労働組合法

  กฏหมายคุ้มครองสหภาพแรงงาน

 • うどうさんけん

  労働三権

  สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน 3 ประการ ได้แก่ สิทธิในจัดตั้งหรือการเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน, สิทธิในการเจรจาต่อรอง และสิทธิในการประท้วง

 • うどうさんぽう

  労働三法

  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายมาตรฐานแรงงาน, กฏหมายสหภาพแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

 • うどうしゃ

  労働者

  ผู้ใช้แรงงาน

 • うどうもんだい

  労働問題

  ปัญหาแรงงาน