รวม20 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • じあたいへいよういざいきょうりょくかいぎ

  アジア太平洋経済協力会議(APEC)

  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

 • あんじゆうぼうえきちいき

  ASEAN自由貿易地域(AFTA)

  เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

 • むすてるだむじょうやく

  アムステルダム条約

  สนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม

 • うしゅうきょうどうたい(よーろっぱきょうどうたい

  欧州共同体(ヨーロッパ共同体)(EC)

  ประชาคมยุโรป

 • うしゅういざいきょうどうたい

  欧州経済共同体(EEC)

  ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)

 • うしゅうじゆうぼうえきれんごう

  欧州自由貿易連合(EFTA)

  สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)

 • うしゅうせきたんてっこうきょうどうたい

  欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)

  ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป (ECSC)

 • うしゅうちゅうおうぎんこう

  欧州中央銀行(ECB)

  ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

 • うしゅうつうかせいど

  欧州通貨制度(EMS)

  ระบบการเงินยุโรป (EMS)

 • うしゅうれんごう(よーろっぱれんごう)

  欧州連合(ヨーロッパ連合)(EU)

  สหภาพยุโรป (EU)

 • うしゅうれんごうじょうやく

  欧州連合条約

  สนธิสัญญาก่อตั้งสหภาพยุโรป

 • いざいれんけいきょうてい

  経済連携協定(EPA)

  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (EPA)

 • ゆうぼうえききょうてい

  自由貿易協定(FTA)

  ข้อตกลงทางการค้าเสรี

 • いきしゅ

  地域主義

  ภูมิภาคนิยม

 • いきてきけいざいとうごう

  地域的経済統合

  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

 • うなんあじあしょこくれんごう

  東南アジア諸国連合(ASEAN)

  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประชาคมอาเซียน)

 • ーすじょうやく

  ニース条約

  สนธิสัญญานีซ

 • くべいじゆうぼうえききょうてい

  北米自由貿易協定(NAFTA)

  ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)

 • ーすとりひとじょうやく

  マーストリヒト条約

  สนธิสัญญามาสทริชต์, สนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรป

 • ーろ

  ユーロ

  ยูโร (สกุลเงิน)