Các từ/ cụm từ tại trang này được chia thành 2 nhóm chính: "Chuyên ngành" và "Từ mới". "Chuyên ngành" phù hợp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tại các trường cao đẳng, đại học. "Từ mới" phù hợp với những người có nguyện vọng tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.

Danh sách đặc biệt