Tổng số: 2 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

  • いこくじんろうどうしゃ

    外国人労働者

    lao động người nước ngoài

  • ーくしぇありんぐ

    ワークシェアリング

    chia sẻ công việc nhằm duy trì tỷ lệ có việc