Tổng số: 28 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • っせん

  斡旋

  hòa giải

 • ぎょうべつろうどうくみあい

  企業別労働組合

  liên đoàn lao động ( của doanh nghiệp), công đoàn

 • んろうけん

  勤労権

  quyền lao động

 • くさいろうどうきかん

  国際労働機関(ILO)

  tổ chức lao động quốc tế

 • しゅんとう

  春闘

  Phong trào Xuân đấu, nhằm cải thiện điều kiện lao động

 • とらいき

  ストライキ

  biểu tình

 • んこくろうどうくみあいそうれんごう(ぜんろうれん)

  全国労働組合総連合(全労連)

  Liên hiệp công đoàn toàn quốc

 • んけつけん

  団結権

  quyền tổ chức

 • んたいこうしょうけん

  団体交渉権

  quyền thương lượng tập thể

 • んたいこうどうけん

  団体行動権(争議権)

  quyền hành động tập thể

 • ちゅうさい

  仲裁

  phân sự, làm trọng tài phân xử

 • ちょうてい

  調停

  điều đình

 • しょなるせんたー

  ナショナル・センター

  Công đoàn lao động toàn quốc

 • んろうどうくみあいそうれんごうかい(れんごう

  日本労働組合総連合会(連合)

  Tổng công đoàn Nhật

 • とうろうどうこうい

  不当労働行為

  hành vi lao động không chính đáng

 • ーでー

  メーデー

  ngày quốc tế lao động

 • うどういいんかい

  労働委員会

  ủy ban các vấn đề về lao động

 • うどううんどう

  労働運動

  phong trào lao động

 • うどうかんけいちょうせいほう

  労働関係調整法

  Luật điều chỉnh quan hệ lao động

 • うどうきじゅんほう

  労働基準法

  Luật lao động tiêu chuẩn

 • うどうきほんけん

  労働基本権

  Quyền lao động cơ bản

 • うどうきょうやく

  労働協約

  hợp đồng lao động

 • うどうくみあい

  労働組合

  công đoàn

 • うどうくみあいほう

  労働組合法

  Luật công đoàn

 • うどうさんけん

  労働三権

  Ba quyền chính của người lao động

 • うどうさんぽう

  労働三法

  ba luật lao động chính

 • うどうしゃ

  労働者

  người lao động

 • うどうもんだい

  労働問題

  vấn đề liên quan đến lao động