Tổng số: 12 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • 株価

  giá chứng khoán

 • ぶけん

  株券

  chứng nhận chứng khoán

 • しき

  株式

  chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu

 • ぶしきがいしゃ

  株式会社

  công ty cổ phần

 • ぶしきしじょう

  株式市場

  thị trường chứng khoán

 • ぬし

  株主

  cổ đông

 • ぶぬしそうかい

  株主総会

  đại hội cổ đông

 • きゃぴたるげいん

  キャピタル・ゲイン

  lợi nhuận thu từ việc bán các khoản đầu tư hoặc tài sản

 • しゃさい

  社債

  trái phiếu công ty

 • いとう

  配当

  tiền lãi cổ phần, cổ tức

 • ちかぶがいしゃ

  持株会社

  công ty cổ phần

 • うげんせきにん

  有限責任

  trách nhiệm hữu hạn