Tổng số: 7 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • かじこくさい

  赤字国債

  trái phiếu bù ngân sách , trái phiếu bù bội chi

 • かじざいせい

  赤字財政

  chính sách tài chính thâm hụt

 • くさいいそんど

  国債依存度

  tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ

 • しょうひぜい

  消費税

  thuế tiêu thụ

 • ほうこうふぜいこうふきん

  地方交付税交付金

  tiền phân bổ thuế cho chính phủ địa phương

 • ほうざいせい

  地方財政

  tài chính địa phương

 • くべつかいけい

  特別会計

  ngân sách đặc biệt