Tổng số: 9 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • んだか

  円高

  Đồng Yên mạnh

 • んだかふきょう

  円高不況

  Suy thoái kinh tế do đồng Yên tăng giá so với đồng Đô Mỹ

 • んやす

  円安

  Đồng Yên yếu

 • ふれすぱいらる

  デフレスパイラル

  xoắn ốc giảm phát

 • ぶるけいざい

  バブル経済

  kinh tế bong bóng

 • えいりそしき

  非営利組織(NPO)

  tổ chức phi lợi nhuận

 • せいふそしき

  非政府組織(NGO)

  tổ chức phi chính phủ

 • きょう(ふいき)

  不況(不景気)

  suy thoái kinh tế

 • いせいふきょう

  平成不況

  suy thoái kinh tế thời Bình Thành