Tổng số: 20 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • くだいさいせいさん

  拡大再生産

  tái sản xuất mở rộng

 • けい

  家計

  hộ gia đình

 • ぎょう

  企業

  công ty, doanh nghiệp

 • いざいしゅたい

  経済主体

  chủ thể kinh tế

 • いざいじゅんかん

  経済循環

  chu kỳ kinh tế

 • ーびす

  サービス

  dịch vụ

 • hàng hóa

 • きん

  資金

  tiền vốn

 • しゅつ

  支出

  chi

 • ほん

  資本

  tư bản, vốn

 • しゅうにゅう

  収入

  thu nhập

 • しょうひ

  消費

  tiêu thụ

 • いさん

  生産

  sản xuất

 • いさんしゃ

  生産者

  nhà sản xuất

 • いさんひ

  生産費

  chi phí sản xuất

 • いさんようそ

  生産要素

  thành tố sản xuất

 • いふ

  政府

  chính phủ

 • つびとうし

  設備投資

  đầu tư trang thiết bị

 • うし

  投資

  đầu tư

 • んぱい

  分配

  phân phối