Tổng số: 10 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • いじょういてんしゅうし

  経常移転収支

  chuyện nhượng vãng lai, các chuyển khoản

 • いじょうしゅうし

  経常収支

  cán cân vãng lai, tài khoản vãng lai

 • くさいしゅうし

  国際収支

  cán cân thanh toán quốc tế

 • ーびすしゅうし

  サービス収支

  cán cân dịch vụ

 • ほんしゅうし

  資本収支

  cán cân vốn, tài khoản vốn

 • しょとくしゅうし

  所得収支

  cán cân thu nhập

 • のたしほんしゅうし

  その他資本収支

  các tài khoản vốn khác

 • うししゅうし

  投資収支

  tài khoản tài chính, đầu tư tài chính

 • うえきさーびすしゅうし

  貿易・サービス収支

  cán cân thương mại- dịch vụ

 • うえきしゅうし

  貿易収支

  cán cân thương mại