Tổng số: 20 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • いしゃほう

  会社法

  luật pháp nhân

 • ぶしきがいしゃ

  株式会社

  công ty cổ phần

 • るてる

  カルテル

  các-ten, liên hiệp doanh nghiệp

 • ぎょうしゅうだん(きぎょうぐるーぷ)

  企業集団(企業グループ)

  tập đoàn các doanh nghiệp

 • いざいのにじゅうこうぞう

  経済の二重構造

  mô hình kịnh tế nhị nguyên

 • いれつ

  系列

  liên kết doanh nghiệp kiểu Nhật Bản, tập đoàn doanh nghiệp Nhật Bản

 • うきぎょう

  公企業

  doanh nghiệp quốc doanh

 • うしがいしゃ

  合資会社

  công ty hợp doanh hữu hạn

 • んぐろまりっと

  コングロマリット

  tập đoàn đa lĩnh vực

 • んつぇるん

  コンツェルン

  (Konzern) nhóm các công ty

 • ぎょう

  私企業

  doanh nghiệp tư nhân

 • たうけ

  下請け

  thầu phụ

 • いさんしゃ

  生産者

  nhà sản xuất

 • いきぎょう

  大企業

  doanh nghiệp lớn

 • こくせききぎょう

  多国籍企業

  công ty đa quốc gia, tập đoàn xuyên quốc gia

 • ちゅうしょうきぎょう

  中小企業

  doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • ちゅうしょうきぎょうきほんほう

  中小企業基本法

  Luật cơ bản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • すと

  トラスト

  một hình thức độc quyền, tơ- rớt

 • んちゃーきぎょう

  ベンチャー企業(ベンチャー・ビジネス)

  công ty kinh doanh mạo hiểm

 • うじんきぎょう

  法人企業

  doanh nghiệp mang tư cách pháp nhân