Tổng số: 15 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • っこくにせいど

  一国二制度

  Một nước- Hai chế độ

 • んげるす

  エンゲルス

  Engels,Friedrich (1820-1895)

 • いかくかいほうせいさく

  改革開放政策

  Chính sách Cải cách mở cửa ( Trung Quốc)

 • いかくけいざい

  計画経済

  nền kinh tế kế hoạch

 • るばちょふ

  ゴルバチョフ

  Gorbachev,Mikhail Sergeevich (1931-)

 • んろん

  『資本論』

  "Luận tư bản"

 • しゃかいしゅ

  社会主義

  chủ nghĩa xã hội

 • しゃかいしゅぎけいざい

  社会主義経済

  kinh tế xã hội chủ nghĩa

 • しゃかいしゅぎしじょうけいざい

  社会主義市場経済

  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 • いもい

  ドイモイ

  Đổi mới

 • くりつこっかきょうどうたい

  独立国家共同体(CIS)

  Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS)

 • れすとろいか

  ペレストロイカ

  Chính sách thay đổi chính trị và kinh tế của Liên Xô (1986-1991)

 • るくす

  マルクス

  Marx,Kar (1818-1883)

 • ーにん

  レーニン

  Lenin,Vladimir Il'ich (1870-1924)

 • しあかくめい

  ロシア革命

  cách mạng Nga