Tổng số: 19 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • んぜい

  関税

  thuế quan

 • いざいまさつ

  経済摩擦

  mâu thuẫn kinh tế

 • くさいぶんぎょう

  国際分業

  phân chia lao động quốc tế

 • ゆうぼうえき

  自由貿易

  tự do thương mại

 • ゆうぼうえきろん

  自由貿易論

  Thuyết tự do thương mại

 • いちょくてきぶんぎょう

  垂直的分業

  phân công lao động chiều dọc

 • いちょくぼうえき

  垂直貿易

  ngoại thương theo hàng dọc

 • いへいてきぶんぎょう

  水平的分業

  phân công lao động chiều ngang

 • いへいぼうえき

  水平貿易

  ngoại thương theo hàng dọc

 • っか

  特化

  chuyên môn hóa

 • いがいかかく

  内外価格差

  phân biệt giá quốc tế

 • かくせいさんひせつ

  比較生産費説

  Lý thuyết về lợi thế so sánh, lý thuyết về chi phí so sánh

 • かんぜいしょうへき

  非関税障壁

  hàng rào phi thuế quan

 • うえき

  貿易

  thương mại

 • うえきまさつ

  貿易摩擦

  ma sát thương mại

 • ごぼうえき

  保護貿易

  bảo hộ mậu dịch

 • ごぼうえきせいさく

  保護貿易政策

  chính sách bảo hộ mậu dịch

 • ーど

  リカード

  Ricardo,David (1772-1823)

 • すと

  リスト

  List, Friedrich (1789-1846)