Tổng số: 24 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • ししぶり

  貸し渋り

  thắt chặt tín dụng

 • んせつきんゆう

  間接金融

  tài chính gián tiếp

 • んこう

  銀行

  ngân hàng

 • んゆう

  金融

  tài chính

 • んゆうきかん

  金融機関

  tổ chức tài chính

 • んゆうしじょう

  金融市場

  thị trường tài chính

 • んゆうちょう

  金融庁

  Cục tài chính

 • んゆうのこくさいか

  金融の国際化

  quốc tế hóa tài chính

 • んゆうのじゆうか

  金融の自由化

  tự do hóa tài chính

 • んゆうびっぐば

  金融ビッグバン

  cải cách tài chính Big Ban

 • んり

  金利

  lãi suất

 • こしほん

  自己資本

  vốn cổ phần, vốn do bán cổ phiếu mà có

 • しょうけんとうし

  証券投資

  đầu tư chứng khoán

 • しょうひしゃきんゆう

  消費者金融

  tín dụng tiêu dùng

 • んようそうぞう

  信用創造

  thiết lập tín dung, tạo ra tín dụng

 • にんしほん

  他人資本

  vốn đi vay

 • ちょくせつきんゆう

  直接金融

  tài chính trực tiếp

 • すきせい

  BIS規制

  Quy định ngân hàng thanh toán kinh tế

 • りょうさいけん

  不良債権

  nợ xấu

 • いお

  ペイオフ

  chi trả tiền gửi được bảo hiểm

 • うし

  融資

  tài chính, cho vay

 • きん

  預金

  tiền gửi ngân hàng, tiền ký gửi

 • きんほけんきこう

  預金保険機構

  cơ quan bảo hiểm tiền gửi

 • 利子

  lãi suất