Tổng số: 6 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • いざいれんけいきょうてい

  経済連携協定(EPA)

  Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

 • くさいぶんぎょう

  国際分業

  phân chia lao động quốc tế

 • ゆうぼうえききょうてい

  自由貿易協定(FTA)

  Hiệp định tự do thương mại (FTA)

 • ーふがーど

  セーフガード

  chính sách bảo hộ hàng hóa trong nước

 • かいぼうえききかん

  世界貿易機関(WTO)

  Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

 • っか

  特化

  chuyên môn hóa