Tổng số: 20 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • ぎょうのしゃかいてきせきにん

  企業の社会的責任

  trách nhiệm của công ty đối với xã hội

 • ーりんぐお

  クーリングオフ

  hủy hợp đồng, coolong-off

 • れじっとかーど

  クレジット・カード

  thẻ tín dụng

 • いやく

  契約

  hợp đồng

 • くみんせいかつせんたー

  国民生活センター

  Trung tâm quản lý các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân

 • こはさん

  自己破産

  phá sản tự nguyện

 • しょうひしゃ

  消費者

  người tiên dùng

 • しょうひしゃうんどう

  消費者運動

  phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 • しょうひしゃきほんほう

  消費者基本法

  Luật cơ bản về người tiêu dùng

 • しょうひしゃきんゆう

  消費者金融

  tín dụng tiêu dùng

 • しょうひしゃけいやくほう

  消費者契約法

  Luật hợp đồng giao kết với người tiêu dùng

 • しょうひしゃしゅけん

  消費者主権

  quyền quyết định thuộc người tiêu dùng

 • しょうひしゃのんり

  消費者の権利

  quyền lợi của người tiêu dùng

 • しょうひしゃほごきほんほう

  消費者保護基本法

  Luật cơ bản về bảo về người tiêu dùng

 • しょうひしゃもんだい

  消費者問題

  các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng

 • しょうひせいかつせんたー

  消費生活センター

  Trung tâm quản lý các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng ở Nhật

 • しょうひんてすと

  商品テスト

  kiểm nghiệm sản phẩm

 • いかつきょうどうくみあい

  生活協同組合

  Hội liên hiệp những người tiêu dùng

 • いぞうぶつせきにんほう(ぴーえるほう

  製造物責任法(PL法)

  Luật về trách nhiệm đối với sản phẩm

 • りぺいどかーど

  プリペイド・カード

  thẻ trả trước