Tổng số: 33 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • かじこくさい

  赤字国債

  trái phiếu bù ngân sách , trái phiếu bù bội chi

 • かじざいせい

  赤字財政

  chính sách tài chính thâm hụt

 • っぱんかいけい

  一般会計

  kế toán tổng hợp

 • っぱんかいけいよさん

  一般会計予算

  dự trù kế toán tổng hợp

 • んせつこくさい

  建設国債

  trái phiếu kiến thiết

 • うきょうさーびす

  公共サービス

  dịch vụ công

 • うきょうざい

  公共財

  hàng hóa công

 • うさい

  公債

  công trái

 • くさい

  国債

  trái phiếu chính phủ

 • くさいいそんど

  国債依存度

  tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ

 • くさいひ

  国債費

  thanh toán nợ công

 • っかざいせい

  国家財政

  tài chính quốc gia

 • っこししゅつきん

  国庫支出金

  chi tiêu quốc khố

 • いしゅつ

  歳出

  chi ngân sách nhà nước

 • いせい

  財政

  tài chính công

 • いせいせいさく

  財政政策

  chính sách tài chính công

 • いせいとうゆうし

  財政投融資

  vay nợ và đầu tư tài chính

 • いせいとうゆうしけいかく

  財政投融資計画

  chương trình vay nợ và đầu tư tài chính

 • いせいのこうちょくか

  財政の硬直化

  tính cứng nhắc của ngân sách

 • いにゅう

  歳入

  thu ngân sách nhà nước

 • しょとくのさいぶんぱい

  所得の再分配

  tái phân chia thu nhập

 • いにのさん

  第二の予算

  ngân sách thứ hai

 • ほうこうふぜいこうふきん

  地方交付税交付金

  tiền phân bổ thuế cho chính phủ địa phương

 • うさい

  地方債

  trái phiếu địa phương

 • ほうざいせい

  地方財政

  tài chính địa phương

 • ふぉると

  デフォルト

  mặc định

 • くべつかいけい

  特別会計

  ngân sách đặc biệt

 • くれいこうさい

  特例公債

  trái phiếu đặc biệt bù đắp thâm hụt

 • くれいこくさい

  特例国債

  trái phiếu đặc biệt bù đắp thâm hụt

 • るといんすたびらいざー

  ビルトイン・スタビライザー

  công cụ tự ổn đinh

 • ふぃすかるぽりしー

  フィスカル・ポリシー

  chính sách tài khóa

 • たごのあかじ

  双子の赤字

  thất thu kép

 • さん

  予算

  ngân sách