Tổng số: 5 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • んたーねっと

  インターネット

  internet

 • ろーばるすたんだーど

  グローバル・スタンダード

  tiêu chuẩn quốc tế

 • いざいのぐろーばるか

  経済のグローバル化

  toàn cầu hóa nền kinh tế

 • んぎょうのくうどうか

  産業の空洞化

  ngành sản xuất bị rỗng hóa

 • じょうほうぎじゅつ

  情報技術(IT)

  cồng nghệ thông tin