Tổng số: 19 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • んかないふ

  安価な政府

  chính phủ ít can thiệp

 • おきないふ

  大きな政府

  chinh phủ can thiệp vào kinh tế

 • んぜんこよう

  完全雇用

  toàn dụng nhân lực

 • いしゃせいさんほうしき

  傾斜生産方式

  chính sách ưu tiên các ngành sản xuất

 • んたんせいさく

  減反政策

  chính sách giảm diện tích gieo trồng

 • うきょうじぎょう

  公共事業

  công trình công cộng

 • うきょうとうし

  公共投資

  đầu tư công

 • うきょうりょうきん

  公共料金

  công cộng phí

 • うせいとりひきいいんかい

  公正取引委員会

  ủy ban thương mại công bằng

 • しょくりょうかんりせいど

  食糧管理制度

  hệ thống quản lý thực phẩm

 • しょりょううぎょうのうそんきほんほう

  食料・農業・農村基本法

  Luật cơ bản về lương thực- nông nghiệp và nông thôn

 • んじゆうしゅ

  新自由主義

  Chủ nghĩa tự do kiểu mới

 • んしょくりょうほう

  新食糧法

  Luật lương thực mới

 • いさないふ

  小さな政府

  chính phủ ít can thiệp, chính phủ nhỏ gọn

 • くせんきんしほう

  独占禁止法(独禁法)

  Luật chống độc quyền

 • うぎょうきほんほう

  農業基本法

  Luật nông nghiệp cơ bản

 • ごぼうえきせいさく

  保護貿易政策

  chính sách bảo hộ mậu dịch

 • りしーみっくす

  ポリシー・ミックス

  phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

 • うこうじゅよう

  有効需要

  cầu hữu hiệu, cầu có hiệu quả