Tổng số: 9 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • いてぃーかくめい

  IT革命

  Cách mạng công nghệ thông tin

 • むあんどえ

  M&A

  Mua bán& sáp nhập giữa các công ty

 • ぼのいざい

  規模の経済

  giảm chi phí từng món hàng bằng cách sản xuất hàng loạt

 • ーぽれーとがばなんす(きぎょうとうち)

  コーポレート・ガバナンス(企業統治)

  phương thức và quy trình quản lý doanh nghiệp

 • くさいひょうじゅんかきこう

  国際標準化機構(ISO)

  tổ chức tiêu chuẩn quốc tế

 • こくせききぎょう

  多国籍企業

  công ty đa quốc gia, tập đoàn xuyên quốc gia

 • てきざいさんけん

  知的財産権

  quyền tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ

 • てきしょゆうけん

  知的所有権

  quyền sở hữu trí tuệ

 • ちかぶがいしゃ

  持株会社

  công ty cổ phần