Tổng số: 6 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • んたんせいさく

  減反政策

  chính sách giảm diện tích gieo trồng

 • しょくりょうかんりせいど

  食糧管理制度

  hệ thống quản lý thực phẩm

 • しょくりょうじきゅうりつ

  食料自給率

  tỷ lệ tự cung cấp lương thực

 • しょりょううぎょうのうそんきほんほう

  食料・農業・農村基本法

  Luật cơ bản về lương thực- nông nghiệp và nông thôn

 • んしょくりょうほう

  新食糧法

  Luật lương thực mới

 • うぎょうきほんほう

  農業基本法

  Luật nông nghiệp cơ bản