Tổng số: 11 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • いざいきょうりょくかいはつきこう

  経済協力開発機構(OECD)

  Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

 • くないそうせいさん

  国内総生産(GDP)

  tổng sản phẩm quốc nội

 • くみんじゅんせいさん

  国民純生産(NNP)

  sản lượng thuần của một quốc gia

 • くみんじゅんふくし

  国民純福祉(NNW)

  phúc lợi quốc gia thuần tịnh

 • くみんしょとく

  国民所得(NI)

  thu nhập quốc dân, lợi tức quốc gia

 • くみんそうしょとく

  国民総所得(GNI)

  tổng thu nhập quốc dân

 • くみんそうせいさん

  国民総生産(GNP)

  tổng sản lượng quốc gia

 • くみんふくししひょう

  国民福祉指標(NNW)

  chỉ số phúc lợi quốc dân

 • っしつけいざいせいちょうりつ

  実質経済成長率

  tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực

 • しょうひしゃぶっかしすう

  消費者物価指数

  chỉ số giá tiêu dùng

 • っかしすう

  物価指数

  chỉ số giá