Tổng số: 17 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • しおどうざんこうどくじけん

  足尾銅山鉱毒事件

  Vụ ô nhiễm mỏ đồng ở núi Ashio

 • たいいたいびょう

  イタイイタイ病

  Bệnh itai itai

 • せんしゃふたんのげんそく

  汚染者負担の原則(PPP)

  nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền

 • んきょうあせすめんと

  環境アセスメント

  đánh giá tác động đến môi trường

 • んきょうあせすめんとほう

  環境アセスメント法

  đánh giá tác động đến môi trường

 • んきょうきほんほう

  環境基本法

  Luật môi trường cơ bản

 • んきょうしょう

  環境省

  Bộ Môi trường

 • んきょうはかい

  環境破壊

  phá hủy môi trường

 • うがい

  公害

  sự ô nhiễm

 • うがいたいさくきほんほう

  公害対策基本法

  luật cơ bản về ô nhiễm môi trường

 • じゅうみんうんどう

  住民運動

  phong trào dân cư

 • うりょうきせい

  総量規制

  Định mức cấp vốn trong ngành bất động sản

 • いがたみなまたびょう

  新潟水俣病

  bệnh Minamata (Niigata)

 • なまたびょう

  水俣病

  bệnh minamata

 • かしつせきにんせいど

  無過失責任制度

  hệ thống trách nhiệm không có lỗi

 • っかいちぜんそく

  四日市ぜんそく

  bệnh hen suyễn Yokkauchi

 • んだいこうがいそしょう

  四大公害訴訟

  bốn vụ kiện lớn liên quan đến vấn đề rác thải công nghiệp