Tổng số: 4 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • ぞくかのうなはってん

  持続可能な発展

  phát triển bền vững

 • じゅんかんがたしゃかい

  循環型社会

  xã hội tuần hoàn

 • きゅうおんだんか

  地球温暖化

  sự nóng lên của trái đất

 • きゅうさみっと

  地球サミット

  Hội nghị thượng đỉnh trái đất (Rio De Janerio,1992)