Luật pháp

Tổng số: 20 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • んきょうあせすめんとほう

  環境アセスメント法

  đánh giá tác động đến môi trường

 • んきょうきほんほう

  環境基本法

  Luật môi trường cơ bản

 • いていちんぎんほう

  最低賃金法

  Luật lương tối thiểu

 • じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう

  循環型社会形成推進基本法

  luật thúc đẩy hình thành xã hội tuần hoàn

 • しょうひしゃきほんほう

  消費者基本法

  Luật cơ bản về người tiêu dùng

 • しょうひしゃけいやくほう

  消費者契約法

  Luật hợp đồng giao kết với người tiêu dùng

 • しょうひしゃほごきほんほう

  消費者保護基本法

  Luật cơ bản về bảo về người tiêu dùng

 • しょりょううぎょうのうそんきほんほう

  食料・農業・農村基本法

  Luật cơ bản về lương thực- nông nghiệp và nông thôn

 • んしょくりょうほう

  新食糧法

  Luật lương thực mới

 • いかつほごほう

  生活保護法

  Luật về trợ giúp xã hội

 • いぞうぶつせきにんほう(ぴーえるほう

  製造物責任法(PL法)

  Luật về trách nhiệm đối với sản phẩm

 • んじょこようきかいきんとうほう

  男女雇用機会均等法

  Luật bình đẳng nam nữ về cơ hội việc làm

 • ちゅうしょうきぎょうきほんほう

  中小企業基本法

  Luật cơ bản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • くせんきんしほう

  独占禁止法(独禁法)

  Luật chống độc quyền

 • うぎょうきほんほう

  農業基本法

  Luật nông nghiệp cơ bản

 • いしゃほう

  会社法

  luật pháp nhân

 • うきほうそうりさいくるほう

  容器包装リサイクル法

  luật tái chế bao bì

 • うどうかんけいちょうせいほう

  労働関係調整法

  Luật điều chỉnh quan hệ lao động

 • うどうきじゅんほう

  労働基準法

  Luật lao động tiêu chuẩn

 • うどうくみあいほう

  労働組合法

  Luật công đoàn