รวม20 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • ぎょうのしゃかいてきせきにん

  企業の社会的責任

  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 • ーりんぐお

  クーリングオフ

  ระยะปลอดพันธะ

 • れじっとかーど

  クレジット・カード

  บัตรเครดิต

 • いやく

  契約

  สัญญา

 • くみんせいかつせんたー

  国民生活センター

  ศูนย์ผู้บริโภคแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น

 • こはさん

  自己破産

  การล้มละลายโดยสมัครใจ

 • しょうひしゃ

  消費者

  ผู้บริโภค

 • しょうひしゃうんどう

  消費者運動

  การเคลื่อนไหวของผู้บริโภค

 • しょうひしゃきほんほう

  消費者基本法

  กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน

 • しょうひしゃきんゆう

  消費者金融

  สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

 • しょうひしゃけいやくほう

  消費者契約法

  กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ของผู้บริโภค

 • しょうひしゃしゅけん

  消費者主権

  อำนาจอธิปไตยของผู้บริโภค

 • しょうひしゃのんり

  消費者の権利

  สิทธิของผู้บริโภค

 • しょうひしゃほごきほんほう

  消費者保護基本法

  กฎหมายขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองผู้บริโภค

 • しょうひしゃもんだい

  消費者問題

  ปัญหาผู้บริโภค

 • しょうひせいかつせんたー

  消費生活センター

  ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

 • しょうひんてすと

  商品テスト

  การทดสอบสินค้า

 • いかつきょうどうくみあい

  生活協同組合

  สหกรณ์ผู้บริโภค

 • いぞうぶつせきにんほう(ぴーえるほう

  製造物責任法(PL法)

  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า

 • りぺいどかーど

  プリペイド・カード

  บัตรเติมเงิน