รวม20 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いしゃほう

  会社法

  กฎหมายบริษัท

 • ぶしきがいしゃ

  株式会社

  บริษัทหรือกิจการที่ตั้งขึ้นโดยมีผู้ออกทุนถือหุ้นร่วมกัน, บริษัทจำกัด

 • るてる

  カルテル

  การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ

 • ぎょうしゅうだん(きぎょうぐるーぷ)

  企業集団(企業グループ)

  กลุ่มบริษัทในเครือ

 • いざいのにじゅうこうぞう

  経済の二重構造

  ระบบเศรษฐกิจทวิภาค

 • いれつ

  系列

  เคเรตสึ กลุ่มเครือข่ายบริษัทที่ไขว้หุ้นกันป้องกันการแทรกแซงโดยทุนต่างชาติ

 • うきぎょう

  公企業

  รัฐวิสาหกิจ

 • うしがいしゃ

  合資会社

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • んぐろまりっと

  コングロマリット

  กลุ่มบริษัทที่เติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมเลย

 • んつぇるん

  コンツェルン

  กลุ่มธุรกิจที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย

 • ぎょう

  私企業

  ผู้ประกอบการเอกชน

 • たうけ

  下請け

  การรับเหมาช่วง

 • いさんしゃ

  生産者

  ผู้ผลิต

 • いきぎょう

  大企業

  ธุรกิจขนาดใหญ่, บริษัทขนาดใหญ่

 • こくせききぎょう

  多国籍企業

  บริษัทข้ามชาติ, บรรษัทข้ามชาติ

 • ちゅうしょうきぎょう

  中小企業

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • ちゅうしょうきぎょうきほんほう

  中小企業基本法

  กฏหมายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • すと

  トラスト

  ทรัสต์

 • んちゃーきぎょう

  ベンチャー企業(ベンチャー・ビジネス)

  บริษัทที่บุกเบิกธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ

 • うじんきぎょう

  法人企業

  ผู้ประกอบการนิติบุคคล