รวม19 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んだか

  円高

  เงินเยนแข็งค่า, ค่าเงินเยนสูง

 • んやす

  円安

  ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง, ค่าเงินเยนต่ำลง

 • いかじゅんび

  外貨準備

  ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ

 • いこくかわせ

  外国為替

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • いこくかわせしじょう

  外国為替市場

  ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • へい

  貨幣

  เงิน (ในทางเศรษฐศาสตร์ โดยแบ่งเป็นระดับ M1 - M3 ได้แก่ เงินสด เงินฝาก สินเชื่อเครดิต เป็นต้น)

 • わせそうば(かわせれーと)

  為替相場(為替レート)

  อัตราแลกเปลี่ยน

 • んりつうかせいど

  管理通貨制度

  ระบบการกำกับดูแลและบริหารเงินของรัฐ

 • んほんいせい

  金本位制

  ระบบมาตรฐานทองคำ

 • んきんつうか

  現金通貨

  เงินสด

 • ていかわせそうばせい(こていそうばせい

  固定為替相場制(固定相場制)

  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

 • かんしへい

  兌換紙幣

  ธนบัตรแปลงสภาพได้

 • うか

  通貨

  เงินตรา

 • んしまねー

  電子マネー

  เงินอิเล็กทรอนิกส์

 • ほんぎんこうけん

  日本銀行券

  ธนบัตรที่ออกโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น

 • かんしへい

  不換紙幣

  ธนบัตรที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นทองได้, เงินกระดาษที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีมูลค่าอะไร (ไม่มีโลหะสำรอง)

 • っじふぁんど

  ヘッジ・ファンド

  กองทุนบริหารความเสี่ยง หรือ กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยง ( กองทุนประเภทหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมายในการบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือกำไรให้มากที่สุด)

 • んどうかわせそうばせい(へんどうそうばせい

  変動為替相場制(変動相場制)

  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

 • きんつうか

  預金通貨

  เงินตราที่เป็นเงินฝาก