รวม27 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • くじいごきゅうぎょうほう

  育児・介護休業法

  กฎหมายลาหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรหรือดูแลคนในครอบครัว

 • いこくじんろうどうしゃ

  外国人労働者

  แรงงานต่างด้าว

 • うし

  過労死

  การเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไป

 • うきょうしょくぎょうあんていじょ(はろーわーく)

  公共職業安定所(ハローワーク)

  สำนักงานจัดหางานของญี่ปุ่น (ฮัลโหลเวิร์ก)

 • よう

  雇用

  การจ้างงาน

 • ようほけん

  雇用保険

  ประกันการจ้างงาน

 • ーびすざんぎょう

  サービス残業

  การทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้ค่าตอบแทน

 • いていちんぎんほう

  最低賃金法

  กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ

 • いりょうろうどうせい

  裁量労働制

  ระบบการจ้างงานตามชั่วโมงทำงานที่ผู้จ้างและผู้ถูกจ้างตกลงร่วมกัน ไม่ใช่นับชั่วโมงทำงานจริง

 • つぎょう

  失業

  การว่างงาน

 • しゅうきゅうふつかせい

  週休二日制

  ระบบการทำงานห้าวันต่อสัปดาห์

 • しゅうしんこようせい

  終身雇用制

  ระบบการจ้างงานตลอดชีพ

 • しょぎょう

  職業

  อาชีพ

 • くしゃるはらすめんと(せくはら

  セクシャル・ハラスメント(セクハラ)

  การล่วงละเมิดทางเพศ

 • んじょこようきかいきんとうほう

  男女雇用機会均等法

  กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการทํางานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ

 • んぎん

  賃金

  ค่าจ้าง, ค่าแรง

 • ーと

  ニート(NEET)

  กลุ่มคนในวัยแรงงานที่ไม่อยู่ในระหว่างศึกษา ทำงาน และฝึกอบรม, คนว่างงาน

 • んこうじょれつがたちんぎん

  年功序列型賃金

  ค่าจ้างตามลำดับอาวุโส

 • んぽうせい

  年俸制

  ระบบค่าตอบแทนรายปี

 • けんろうどうしゃ

  派遣労働者

  แรงงานที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานที่อื่น

 • りーたー

  フリーター

  คนที่ไม่ได้ทำงานประจำและไม่มีอาชีพแน่นอน

 • んけいろうどうじかんせい

  変形労働時間制

  ระบบการปรับเวลาทำงานยืดหยุ่นภายในข้อกำหนดของกฎหมาย

 • うどう

  労働

  แรงงาน

 • うどうじかん

  労働時間

  ชั่วโมงการทำงาน

 • うどうしじょう

  労働市場

  ตลาดแรงงาน

 • うどうじょうけん

  労働条件

  เงื่อนไขการทำงาน

 • ーくしぇありんぐ

  ワークシェアリング

  แนวคิดในการเพิ่มอัตราการจ้างงานและลดอัตราการว่างงานในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ โดยการลดเวลาการทำงานต่อหนึ่งคน เพื่อเฉลี่ยปริมาณงานให้คนอื่นมากขึ้น