รวม22 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • るぐあいらうんど

  ウルグアイ・ラウンド

  การเจรจารอบอุรุกวัย

 • んぜいおよびぼうえきにかんするいっぱんきょうてい

  関税及び貿易に関する一般協定(GATT)

  ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT)

 • きょうとぎていしょ

  京都議定書

  พิธีสารเกียวโต (สนธิสัญญาเกียวโต ว่าด้วยเรื่องการป้องกันโลกร้อน)

 • んほんいせい

  金本位制

  ระบบมาตรฐานทองคำ

 • うじょうせいきかいこうぎょう

  工場制機械工業

  อุตสาหกรรมโรงงาน

 • ていかわせそうばせい(こていそうばせい

  固定為替相場制(固定相場制)

  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

 • んぎょうかくめい

  産業革命

  การปฏิวัติอุตสาหกรรม

 • んぎょうしほんしゅ

  産業資本主義

  ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม

 • じゅうしょうしゅ

  重商主義

  ลัทธิพาณิชย์นิยม

 • かいきょうこう

  世界恐慌

  วิกฤตเศรษฐกิจโลก

 • いきょうこう

  大恐慌

  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่

 • いこくしゅ

  帝国主義

  ลัทธิจักรวรรดินิยม

 • くせんしほんしゅ

  独占資本主義

  ทุนนิยมผูกขาด

 • るき

  ドル危機

  วิกฤตค่าเงินดอลลาร์

 • るしょっく

  ドル・ショック(ニクソン・ショック)

  ปรากฏการณ์ดอลลาร์ช็อก (นิกสันช็อก)

 • にゅーでぃーるせいさく

  ニューディール政策

  นโยบาย "ข้อตกลงใหม่" ของรัฐบาลโรสเวลท์

 • たごのあかじ

  双子の赤字

  การขาดดุลแฝด, การขาดดุลทั้งสองบัญชี

 • れとんうっずきょうてい

  ブレトン・ウッズ協定

  ข้อตกลงเบรตตันวูดส์ คือ การสร้างระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลก

 • ろっくけいざい

  ブロック経済

  ระบบเศรษฐกิจที่มีการกีดกันทางการค้าและตั้งกำแพงภาษี

 • んどうかわせそうばせい(へんどうそうばせい

  変動為替相場制(変動相場制)

  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

 • にゅふぁくちゅあ(こうじょうせいしゅこうぎょう)

  マニュファクチュア(工場制手工業)

  การผลิตทางอุตสาหกรรม

 • ーずべると

  ルーズベルト

  แฟรงคลิน ดี รูสเวล (1882-1945)