รวม6 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んたんせいさく

  減反政策

  นโยบายการลดพื้นที่เพาะปลูก

 • しょくりょうかんりせいど

  食糧管理制度

  ระบบการควบคุมอาหาร

 • しょくりょうじきゅうりつ

  食料自給率

  อัตราส่วนอาหารที่บริโภคภายในประเทศที่มาจากการผลิตในประเทศ

 • しょりょううぎょうのうそんきほんほう

  食料・農業・農村基本法

  กฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตรและพื้นที่ชนบท

 • んしょくりょうほう

  新食糧法

  พระราชบัญญัติการรักษาเสถียรภาพของอุปสงค์อุปทานและราคาของอาหารหลัก

 • うぎょうきほんほう

  農業基本法

  กฎหมายการเกษตรขั้นพื้นฐาน