รวม10 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • ちんのなみ

  キチンの波

  คลื่นวัฏจักรคิทชิน

 • きょうこう

  恐慌

  วิกฤติเศรษฐกิจ

 • いき

  景気

  สภาพเศรษฐกิจ, สภาพธุรกิจ

 • いきじゅんかん(けいきへんどう)

  景気循環(景気変動)

  วัฏจักรเศรษฐกิจ

 • いざいせいちょう

  経済成長

  การเติบโตทางเศรษฐกิจ

 • いざいせいちょうりつ

  経済成長率

  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 • うきょう(こうけいき)

  好況(好景気)

  สภาพเศรษฐกิจคล่องตัว (เศรษฐกิจดี)

 • んどらちぇふのな

  コンドラチェフの波

  คลื่นวัฎจักรคอนดราเทียฟ (วัฎจักรทางเศรษฐกิจระยะยาวประมาณ50ปี)

 • じゅぐらーのな

  ジュグラーの波

  คลื่นวัฏจักรจักล่าร์ (วงจรทางเศรษฐกิจระยะกลาง ค้นพบโดย Clement Juglar)

 • きょう(ふいき)

  不況(不景気)

  เศรษฐกิจถดถอย (เศรษฐกิจไม่ดี)