รวม2 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

  • んしくみかえしょくひん

    遺伝子組み換え食品

    อาหารดัดแปลงพันธุกรรม

  • しょくりょうじきゅうりつ

    食料自給率

    อัตราส่วนอาหารที่บริโภคภายในประเทศที่มาจากการผลิตในประเทศ