รวม33 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • かじこくさい

  赤字国債

  พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

 • かじざいせい

  赤字財政

  การคลังแบบขาดดุล (การดำเนินนโยบายการคลังโดยใช้เงินเกินรายได้)

 • っぱんかいけい

  一般会計

  การบัญชีทั่วไป

 • っぱんかいけいよさん

  一般会計予算

  งบประมาณรายจ่ายบัญชีทั่วไป

 • んせつこくさい

  建設国債

  พันธบัตรรัฐบาลสำหรับการก่อสร้าง

 • うきょうさーびす

  公共サービス

  การบริการสาธารณะ

 • うきょうざい

  公共財

  สินค้าสาธารณะ

 • うさい

  公債

  พันธบัตรรัฐบาล

 • くさい

  国債

  พันธบัตรรัฐบาล

 • くさいいそんど

  国債依存度

  อัตราการพึ่งพาพันธบัตรรัฐบาล

 • くさいひ

  国債費

  รายจ่ายเพื่อชำระหนี้ของรัฐบาล

 • っかざいせい

  国家財政

  การคลังภาครัฐ

 • っこししゅつきん

  国庫支出金

  เงินอุดหนุนพิเศษที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 • いしゅつ

  歳出

  รายจ่ายประจำปี

 • いせい

  財政

  การคลัง

 • いせいせいさく

  財政政策

  นโยบายการคลัง

 • いせいとうゆうし

  財政投融資

  การอุดหนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือไม่มีดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาลในกิจการด้านสาธารณูปโภค

 • いせいとうゆうしけいかく

  財政投融資計画

  แผนการอุดหนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (FILP) บางกรณีไม่มีดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาลในกิจการด้านสาธารณูปโภค

 • いせいのこうちょくか

  財政の硬直化

  ภาวะการตึงตัวทางการเงินของรัฐบาล

 • いにゅう

  歳入

  รายรับประจำปี

 • しょとくのさいぶんぱい

  所得の再分配

  การกระจายรายได้ครั้งใหม่

 • いにのさん

  第二の予算

  งบประมาณก้อนที่สอง

 • ほうこうふぜいこうふきん

  地方交付税交付金

  การจัดสรรภาษีให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 • うさい

  地方債

  พันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ほうざいせい

  地方財政

  การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ふぉると

  デフォルト

  การผิดนัดชำระหนี้

 • くべつかいけい

  特別会計

  บัญชีพิเศษ

 • くれいこうさい

  特例公債

  ตราสารหนี้ภายใต้กฎหมายพิเศษ

 • くれいこくさい

  特例国債

  พันธบัตรรัฐบาลภายใต้กฎหมายพิเศษ

 • るといんすたびらいざー

  ビルトイン・スタビライザー

  ตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 • ふぃすかるぽりしー

  フィスカル・ポリシー

  นโยบายการคลัง

 • たごのあかじ

  双子の赤字

  การขาดดุลแฝด, การขาดดุลทั้งสองบัญชี

 • さん

  予算

  งบประมาณ